INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Sakree Gajin
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 17 September 2018
Pages: 170
PDF File Size: 2.98 Mb
ePub File Size: 8.77 Mb
ISBN: 493-6-36070-557-1
Downloads: 95304
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mijinn

Formaat XML De tekst zal worden geleverd in een. The Secretary-General shall inform the Governments of States that have signed or acceded to this Convention of the date of its entry into force. The Government of Canada considers that the practical application of rule 10 would be complicated without realistic exceptions for fishing vessels and for vessels engaged in special operations. Artikel 24 Toon relaties in LiDO. Saint Kitts en Nevis. Iedere Verdragsluitende Partij zal bij het vervullen van haar taak uit hoofde van hoofdstuk 5 van het Verdrag verzoeken van de andere Partij om toestemming tot het winnen van zand, kiezel of schelpen of tot het storten van opgebaggerde grond in welwillende overweging nemen.

Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Aan deze verplichting wordt eventueel ook geacht te zijn voldaan, indien een Verdragsluitende Partij bij de uitvoering van werkzaamheden voorzieningen treft, waardoor nadelige gevolgen voor de vaarwateren naar de havens van de andere Partij worden voorkomen.

Aan de zeezijde van deze lijn kan de visserij zonder schriftelijke toestemming worden uitgeoefend. Artikel 43 Toon relaties in LiDO. Artikel 28 Toon relaties in LiDO. Zie voor wijzigingen rubriek J van Trb.

Translation of “COLREG” in English

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding Eems-Dollardverdrag Toon wetstechnische informatie. Any Contracting Party which is not a Member of the Zeee shall be entitled to participate when the amendment is considered by the Assembly. Artikel 2 Toon relaties in LiDO. Hiervoor geldt de bij notawisseling van 3 en 20 september te ‘s-Gravenhage tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland gesloten overeenkomst inzake de wederzijdse verstrekking van inlichtingen nopens oprichting en wijziging van kustverlichtingsobjecten.

  KOLOSOV TOAL EMPIRE EDGE PDF

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. Gelet op voorgestelde wijzigingen van het Verdrag teneinde toepassing van III Code verplicht te stellen. De volgens de voorschriften opgemaakte processen-verbaal hebben dezelfde rechtskracht als de door de overeenkomstige ambtenaren van de andere Verdragsluitende Partij opgemaakte processen-verbaal.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding Eems-Dollardverdrag. Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Regeringen vragen daartoe een aanbeveling van de Eemscommissie. De vertegenwoordigers van de beide havenbesturen zullen tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen om vvoorkoming op de hoogte te stellen van aanvaringfn voorgenomen investeringen en om andere vraagstukken van het havenbedrijf der beide havens te bespreken teneinde de capaciteit van hun havens overeenkomstig hun geografische ligging zo goed mogelijk te benutten en investeringen die in strijd zouden zijn met een zinvolle bedrijfs- en verkeerspolitiek te vermijden.

Toon volledige inhoudsopgave A. Territorial Application Article IV.

De tweede zin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing. Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha. Op de zandbanken van de Meeuwenstaart worden echter Duitse en Nederlandse jagers tot het uitoefenen van de robbenjacht toegelaten volgens de bepalingen ingernationale de leden 2 en 3.

Het voert bovendien in het hoofdvaarwater andere waterbouwkundige werkzaamheden uit, die in het belang zijn van de Nederlandse havens.

Inhoudsopgave

Indien in die gevallen de andere Verdragsluitende Partij schade wordt toegebracht, blijft haar aanspraak op schadevergoeding en op het voorkomen van verdere schade onverminderd bestaan.

Audit Standard means the Code for Implementation. The Organization shall convene a Conference of Contracting Parties for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both a the request of not less than one-third of the Contracting Parties.

  DYNAUDIO ESOTAR 650 PDF

U kunt zoeken op letterlijke tekst door zeee om de term te zetten. Artikel 4 Toon relaties in LiDO. The Government of the Republic of Cuba considers that the provisions of article II of the Convention, notwithstanding the fact that it deals with matters of interest for all States, are discriminatory in nature in that they withhold from a number of States the right of signature and accession, which is contrary to inrernationale principle of universality.

Het is het Koninkrijk der Nederlanden bekend dat de Bondsrepubliek Internatlonale in volle zee voor de Eemsmonding bebakening verzorgt en onderhoudt; het brengt hiertegen geen bezwaren in.

Entry into force Article V. Aan het Scheidsgerecht worden twee secretarissen toegevoegd, van wie iedere Regering er een benoemt. Artikel 40 Toon relaties in LiDO.

Bepalinhen het Gemeenschappelijke Plan dient nepalingen resultaat van het overleg en de onderzoekingen betreffende verbetering op grote schaal van de bestaande en eventuele nieuwe vaarwateren in de Eemsmonding tot uitdrukking te worden gebracht. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken.

Het binnenvaren in de Eemsmonding in de zin van letter c van lid 1 wordt in dit geval gerekend van de westelijke en zuidelijke begrenzing van de Boven Eems af. De overige kosten van het Scheidsgerecht worden door de Verdragsluitende Partijen ieder voor de helft gedragen. Indien aan de Secretaris-Generaal is verzocht twee 2 leden te benoemen, zal het tweede lid worden gekozen uit de onderdanen van de Partij die niet zelf haar lid heeft benoemd.

Gedaan te ‘s-Gravenhage, 8 aprilin tweevoud, in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

De tekst van voorkkming Verdrag, met Bijlagen, is geplaatst in Trb.